Rozmiar tekstu:

A A A

welcome-image-sk-4
Prawa i obowiązki organizacji

Kluczowym elementem, decydującym o prawach i obowiązkach klubu sportowego wobec wolontariusza jest zawarta pomiędzy nimi umowa cywilnoprawna, którą określa się mianem „porozumienia”. Warto dodać, że w sprawach nieuregulowanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Porozumienie pomiędzy klubem sportowym a wolontariuszem powinno zawierać w szczególności:

 1. dane stron,
 2. czas obowiązywania,
 3. prawa wolontariusza i zakres wykonywanych przez niego obowiązków,
 4. prawa i obowiązki klubu sportowego,
 5. możliwość rozwiązania przed upływem terminu, na który zostało zawarte.

 

Obowiązki klubu sportowego wobec wolontariusza można podzielić na kilka grup:

 • Obowiązki informacyjne:
 1. wystawianie zaświadczenia/certyfikatu/opinii o wykonywanej przez wolontariusza pracy,
 2. informowanie wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi przez niego zadaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 3. informowanie wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 • Obowiązki ubezpieczeniowe:
 1. ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie takie jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy klub sportowy zawiera porozumienie z wolontariuszem na okres dłuższy niż 30 dni.
 2. ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń – odnosi się przede wszystkim do kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku przypisania klubu sportowego przyjmującego winę przy wypadku wolontariusza podczas wykonywania przez niego pracy. Przykładem takiej sytuacji może być nieodpowiednie przygotowanie stanowiska pracy dla wolontariusza. Klub sportowy nie opłaca jednak wolontariuszowi składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. ubezpieczenia wolontariusza delegowanego do wykonywania zadań na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna – klub sportowy zobowiązany jest zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu. W sytuacji, gdy na terytorium państwa obcego nie występuje konflikt wojenny, klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, ubezpieczenia te mają charakter fakultatywny.
 • Obowiązki związane z wykonywaniem świadczeń – klub sportowy powinien wskazać wolontariuszowi elementy, które są niezbędne do prawidłowego wypełniania przez niego zadań. W tej grupie wymienić można w szczególności:
 1. zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego zadań, w tym też odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Dotyczy to chociażby przebywania wolontariuszy poza budynkami w temperaturach ujemnych, czy też dostępu do sanitariatów przy wykonywaniu świadczeń podczas imprez sportowych.
 2. fakultatywnie – pokrywanie kosztów podróży.

Poza wymienionymi powyżej obowiązkami, które muszą zostać zrealizowane przez klub sportowy w ramach współpracy z wolontariuszem, wymienić można kilka świadczeń, które mają charakter fakultatywny. Jeżeli jednak klub sportowy włączy je do treści porozumienia z wolontariuszem lub do regulaminu, wówczas staje się to obowiązkiem dla klubu. Do takich świadczeń można zaliczyć:

 1. możliwość pokrywania niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związanych z wykonywaniem zadania, np. dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy wolontariusza.
 2. możliwość pokrywania kosztów szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu,
 3. możliwość zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków,
 4. możliwość przyznania świadczeń zdrowotnych w przypadku osób nie będących uczniami lub studentami, a także nie posiadającymi innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę), klub sportowy może skorzystać z dostępnych na rynku pakietów świadczeń medycznych.

Nieodłączną częścią współpracy wolontariusza z klubem sportowym są szkolenia, które powinien przejść każdy wolontariusz. Szkolenia powinny być ściśle powiązane z charakterem pracy wykonywanej przez wolontariusza. Można je zaklasyfikować jako szkolenia formalno – prawne, obejmujące zasady wykonywania zadań oraz specjalistyczne, odnoszące się do kwestii merytorycznych.

 

Prawa organizacji przyjmującej wolontariusza

Skoro klub sportowy przyjmujący wolontariusza odnosi istotne korzyści z jego działalności, należy wolontariusza, jak słabszą stronę tej prawnej relacji, otoczyć szczególną opieką. Stąd też tak duża skala obowiązków spoczywających na organizacji przyjmującej wolontariusza, a do tego część świadczeń na linii organizacja przyjmująca – wolontariusz, które mają charakter fakultatywny.

Sekcje

Zadania administracyjne

 • bieżąca obsługa biura i interesantów,
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji,
 • obsługa korespondencji,
 • organizacja spotkań

Zadania promocyjne/marketingowe

 • moderowanie strony www klubu i profili w mediach społecznościowych,
 • sporządzanie relacji z wydarzeń i zawodów sportowych,
 • organizowanie akcji promocyjnych,
 • prowadzenie biura prasowego i przygotowanie informacji dla dziennikarzy,
 • pozyskiwanie funduszy oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami medialnymi,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych (materiały graficzne, video, informacje tekstowe)

Zadania techniczne/eksperckie

 • działalność w charakterze asystenta trenera lub sędziego oraz boiskowego,
 • szkolenia z przepisów gry oraz informowanie o zmianach w przepisach,
 • pośredniczenie pomiędzy klubem sportowym a federacją prowadzącą rozgrywki,

Zadania logistyczne/organizacyjne

 • pomoc w organizowaniu wydarzeń , imprez sportowych i konferencji,
 • przygotowanie boiska do treningów lub zawodów,
 • bieżąca obsługa wydarzeń i imprez sportowych – służba porządkowa, informacyjna i medyczna,
 • animacje w kącikach dla dzieci,
Promocja Akademickiego Centrum Wolontariatu Sportowego

Centra Wolontariatu Sportowego mogą z powodzeniem wykorzystać narzędzia promocyjne i media do celów związanych z ich misją i działalnością. Co do zasady, nie ma fundamentalnych różnic w zasadach promocji sportowej, społecznej, komercyjnej, politycznej czy organizowanej przez instytucje publiczne. Różnica polega na celach promocji i na budżecie jaki można na ten cel przeznaczyć. Budżet CWS-u jest wielokrotnie mniejszy niż firm komercyjnych, partii politycznych czy największych organizacji pozarządowych.

Niezwykle ważne w komunikacji z grupą docelową jest informowanie o tzw. korzyściach emocjonalnych i funkcjonalnych płynących z zaangażowania w wolontariat sportowy. Akademickie Centrum Wolontariatu Sportowego będzie konkurowało przede wszystkim z ofertami płatnych staży i praktyk, wyjazdów zagranicznych jako jedna z form rozwoju osobistego i zawodowego.

Kluczem do sukcesu działań promocyjnych jest zdobycie zaangażowania ludzi. W akcjach promocyjnych centrów wolontariatu wezwaniem do działania może być np. nabór wolontariuszy, zaproszenie do akcji społecznościowej, zakup gadżetów, wsparcie CWS-u 1% podatku lub darowizną czy nawet zaproszenie do grona fanów na portalu społecznościowym.

Wskazówki przydatne przy realizacji kampanii promującej wolontariat sportowy:

 • należy zdobyć zaangażowanie ludzi,
 • należy wystosować prosty komunikat,
 • warto połączyć działania w realu i działania wirtualne.

Strategia promocji wolontariatu sportowego

Określa cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki działaniom promocyjnym, grupy docelowe do których będziemy się zwracać, zasięg i czas naszych działań, dobór narzędzi promocyjnych, potrzebne zasoby oraz narzędzia pomiaru skuteczności. Przyjęta strategia pozwala skoncentrować się na kluczowych z punktu realizacji celów działaniach a także ocenić skuteczność działań i ich ewentualną modyfikację.

Strategia kampanii promocyjnej powinna spełniać kryteria SMART, to znaczy jej cel powinien być konkretny (specific), jej siła i rezultaty mierzalne (measurable) i konkretny (specific). Założone rezultaty powinny być zarówno ambitne (ambitious) jak i realny (realistic), a sama kampania zamknięta w czasie (timetabled).

Wskaźniki promocji

Kampanię należy określić konkretnymi wskaźnikami, np. ilością i powierzchnią nośników outdoorowych (plakatów), siłą emisji spotów w radio i tv wyrażoną w punktach GRP, częstotliwością i zasięgiem w grupie docelowej, liczbą odsłon reklam w Internecie.

Nie (typowe) formy promocji Centrów Wolontariatu:

 • Obecność w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, Youtube, Twitter,
 • różnego rodzaju akcje uliczne, happeningi, niestandardowe formy reklamowe bazujące na zaskakującej formie.

Ze względu na swoją lokalność ACWS-y mogą z powodzeniem łączyć obie formy w swoich akcjach promocyjnych.

Znakomitym uzupełnieniem, a czasem alternatywą dla reklamy są działania Public Relations (PR) i Media Relatios (MR).

Do najważniejszych narzędzi PR należą:

 • własna strona www,
 • obecność w mediach społecznościowych,
 • wydawanie newslettera,
 • obecność w audycjach w radio i TV,
 • publikowanie opinii ekspertów,
 • organizowanie wydarzeń.

Narzędzia Media Relations to m.in.:

 • aranżowanie publikacji poprzez przygotowane i udostępnione mediom materiały prasowe,
 • organizowanie konferencji prasowych i aranżowanie wywiadów.

Podstawowe reguły, gwarantujące dotarcie do licznej grupy docelowych odbiorców:

 • wiedza – co przyciąga dziennikarzy,
 • odpowiednio skonstruowana informacja prasowa – z wyróżnieniem najważniejszych treści,
 • kontakt z mediami.

Przy okazji współpracy z mediami należy zadbać o patronat medialny, który ułatwia  pozyskanie publikacji i jest szczególnie istotny w kontekście współpracy ze sponsorami.

Fundraising/Crowdfunding

Na działalność Centrów Wolontariatu Sportowego potrzebne są pieniądze, ponieważ te pozyskane z uczelni i ewentualnych dotacji są najczęściej niewystarczające. Naturalnym dla sportu źródłem dodatkowego finansowania są sponsorzy i darczyńcy, którzy w zamian chcą promocji własnej marki, co jest możliwe dzięki zainteresowaniu kibiców i mediów zmaganiami sportowców. Dlatego też należy spróbować „dobrze sprzedać” działania organizacji sportowej i pozytywne emocje związane z zawodami sportowymi, podczas których pracują wolontariusze.

Sponsoring jest jedną z form promocji, gdzie pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Oczekiwanym przez biznes efektem współpracy ze sponsorowaną organizacją jest widzialność w mediach. Myśląc o pozyskaniu pieniędzy z biznesu należy najpierw zadbać przygotowanie i wdrożenie efektywnej strategii promocyjnej.

W dziedzinie sportu istnieją ogromne różnice w zainteresowaniu sponsorów i w wysokości umów sponsorskich. Im popularniejsza dyscyplina, tym łatwiej pozyskać sponsora. Popularność ta zależy jednak od aktualnych wyników polskich sportowców oraz od kalendarza dużych imprez sportowych.

Drugim wskaźnikiem według którego sponsorzy szukają dyscypliny sportowej, z którą chcieliby się związać, jest jej popularność wśród osób uprawiających sport.

 

Sponsor CWS-u

Fakt prowadzenia Centrum Wolontariatu Sportowego na lokalnym poziomie nie przekreśla szans organizacji na pozyskanie biznesu do współpracy. Poszukując kandydatów na sponsorów należy wyszukać firmy stabilne finansowo, które wydają pieniądze na różne formy reklamy, pojawiające się w różnego rodzaju rankingach, chwalące się swoim osiągnięciami i mają przejrzyste struktury decyzyjne.

ABC oferty sponsorskiej

Przygotowując ofertę sponsorską powinniśmy:

 • zebrać maksymalnie dużo danych, które będą istotne z punktu widzenia prowadzonego przez potencjalnego sponsora biznesu,
 • opracować działania promocyjne, w których będzie mogła być eksponowana marka sponsora,
 • zamieścić w ofercie informacje o najważniejszych osiągnięciach wolontariuszy sportowych oraz organizacji sportowych,
 • zamieścić w ofercie pakiety korzyści dla konkretnej firmy oraz związane z nimi oczekiwania finansowe.

Sponsoring niesie ze sobą zagrożenie, jakim jest uzależnienie się od sponsora i komercjalizacja działalności organizacji sportowej. Współpraca z firmą wiąże się też z odpowiedzialnością finansową i współodpowiedzialnością za wizerunek sponsora.

Inne źródła finansowania:

 • Współpraca z darczyńcami,
 • Zbiórki publiczne i kwesty,
 • Wpłaty przez www,
 • Mechanizm 1% podatku.

Facebook

WordPress Video Lightbox