Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Status zawodowy

studentosoba bezrobotnaosoba pracującaemeryt, rencistainny

Dane kontaktowe

Telefon

Adres email

Adres korespondencyjny

Osoba polecająca

Posiadane umiejętności/kwalifikacje

Uprawnienia

Języki obce

Prawo jazdy

taknie

Ukończone szkolenia/kursy

Doświadczenie w wolontariacie

taknie

inne


Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem związanych z wykonywanie działalności w ramach Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin/Fundacji Absolwentów UMCS.

Rejestrując się w bazie wolontariuszy Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią oraz akceptuję regulamin oraz politykę prywatności serwisu.

Regulamin
Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Absolwentów UMCS z siedzibą przy ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin, tel.:81 822 85 54, adres e-mail: biuro@faumcs.pl
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wykorzystania wizerunku w ramach promocji działalności Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, Fundacji Absolwentów UMCS;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia porozumienia pomiędzy Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, klubem sportowym a wolontariuszem;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu świadczenia usługi wolontariatu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. t.j. 2018, poz. 450;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu administratora danych w celu utrzymywania kontaktu z wolontariuszami, prowadzenia bazy danych wolontariuszy i odbiorców usług, informowania o organizowanych wydarzeniach, szkoleniach, kursach dla wolontariuszy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny dla realizacji usługi, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u Administratora obowiązek nieumieszczania mojego wizerunku na stronach internetowych oraz w materiałach promujących działalność CWS ML i Fundacji Absolwentów UMCS.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji wolontariusza na portalu wolontariatsportowy.com i uczestniczenia w organizowanych i obsługiwanych przez Fundację Absolwentów UMCS wydarzeniach w tym w szczególności w wydarzeniach o charakterze wolontariackim. Brak podania wskazanych danych osobowych będzie skutkował niemożliwością założenia konta wolontariusza a tym samym uniemożliwienie Panu/Pani uczestnictwa w rzeczonych wydarzeniach.
9. Informujemy, iż udostępniamy Pani/Pana dane osobowe Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, klubom sportowym i organizacjom społecznym współpracującym z Fundacją Absolwentów UMCS.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegać profilowaniu.


Facebook