Rozmiar tekstu:

A A A

Kluczowym elementem, decydującym o prawach i obowiązkach wolontariuszy jest umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy klubem sportowym a wolontariuszem, którą określa się mianem „porozumienia”. Warto dodać, że w sprawach nieuregulowanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Porozumienie pomiędzy klubem sportowym a wolontariuszem powinno zawierać w szczególności:
1. dane stron,
2. czas obowiązywania,
3. prawa wolontariusza i zakres wykonywanych przez niego obowiązków,
4. prawa i obowiązki klubu sportowego,
5.możliwość rozwiązania przed upływem terminu, na który zostało zawarte.

 

Prawa Wolontariusza
Prawa wolontariusza są jednocześnie obowiązkami klubu sportowego wobec wolontariusza.

 

Obowiązki klubu sportowego wobec wolontariusza można podzielić na kilka grup:

.

 • Obowiązki informacyjne:
  1. wystawianie zaświadczenia/certyfikatu/opinii o wykonywanej przez wolontariusza pracy,
  2. informowanie wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi przez niego zadaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  3. informowanie wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

 

 • Obowiązki ubezpieczeniowe:
  1.
  ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie takie jest opłacane przez klub sportowy/centrum wolontariatu w przypadku, gdy porozumienie z wolontariuszem zostało zawarte na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przy podpisaniu porozumienia na okres dłuższy niż 30 dni, takie ubezpieczenie gwarantowane jest ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  2. ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń – odnosi się przede wszystkim do kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku przypisania klubu sportowego przyjmującego winę przy wypadku wolontariusza podczas wykonywania przez niego pracy. Przykładem takiej sytuacji może być nieodpowiednie przygotowanie stanowiska pracy dla wolontariusza. Klub sportowy nie opłaca jednak wolontariuszowi składek na ubezpieczenie społeczne,
  3. ubezpieczenia wolontariusza delegowanego do wykonywania zadań na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna – klub sportowy zobowiązany jest zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu. W sytuacji, gdy na terytorium państwa obcego nie występuje konflikt wojenny, klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, ubezpieczenia te mają charakter fakultatywny.

 

 • Obowiązki związane z wykonywaniem świadczeń – klub sportowy powinien wskazać wolontariuszowi elementy, które są niezbędne do prawidłowego wypełniania przez niego zadań.
  W tej grupie wymienić można w szczególności:
  1. zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego zadań, w tym też odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Dotyczy to chociażby przebywania wolontariuszy poza budynkami w temperaturach ujemnych, czy też dostępu do sanitariatów przy wykonywaniu świadczeń podczas imprez sportowych,
  2. fakultatywnie - pokrywanie kosztów podróży.

Poza wymienionymi powyżej obowiązkami, które muszą zostać zrealizowane przez klub sportowy w ramach współpracy z wolontariuszem, wymienić można kilka świadczeń, które mają charakter fakultatywny. Jeżeli jednak klub sportowy włączy je do treści porozumienia z wolontariuszem lub do regulaminu, wówczas staje się to obowiązkiem dla klubu.
Do takich świadczeń można zaliczyć:
1. możliwość pokrywania niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związanych z wykonywaniem zadania, np. dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy wolontariusza,
2. możliwość zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków,
3. możliwość przyznania świadczeń zdrowotnych w przypadku osób nie będących uczniami lub studentami, a także nie posiadającymi innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę), klub sportowy może skorzystać z dostępnych na rynku pakietów świadczeń medycznych.

Nieodłączną częścią współpracy wolontariusza z klubem sportowym są szkolenia, które powinien przejść każdy wolontariusz. Szkolenia powinny być ściśle powiązane z charakterem pracy wykonywanej przez wolontariusza. Można je zaklasyfikować jako szkolenia formalno – prawne, obejmujące zasady wykonywania zadań oraz specjalistyczne, odnoszące się do kwestii merytorycznych.

 

Obowiązki wolontariuszy

Kluczowym obowiązkiem wolontariusza jest rzetelne i sumienne wykonywanie zadań wynikających z porozumienia, zawartego z klubem sportowym. Zakres i okres wykonywania zadań wynika z ustaleń ujętych w porozumieniu i uzależniony będzie od możliwości poświęcenia określonej ilości czasu przez wolontariusza. Wolontariusz powinien posiadać niezbędne kwalifikacje oraz spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.

Facebook

WordPress Video Lightbox