Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

18 Jul Nagradzamy najlepszych!

Głównym celem wprowadzenia systemu motywacyjnego w ramach Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin jest przede wszystkim aktywizacja wszystkich osób zainteresowanych wolontariatem sportowym, poprzez zdrową rywalizację opartą na aktywności i zaangażowaniu Wolontariuszy. Dodatkowo, system motywacyjny umożliwia docenienie starań, wysiłków oraz czasu, jakie Wolontariusze poświęcają na rzecz wspierania rozwoju sportu w stolicy Lubelszczyzny.

System motywacyjny opiera się na następujących klasyfikacjach:
1. Klasyfikacja ogólna CWS ML, w której klasyfikowani są wszyscy wolontariusze CWS ML;
2. Klasyfikacje klubowe prowadzone przez poszczególne kluby, w których klasyfikowani są wyłącznie wolontariusze, którzy brali udział w wydarzeniach danego klubu.
.
Klasyfikacja ogólna sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez każdego Wolontariusza, od największej do najmniejszej. W przypadku potrzeby ustalenia kolejności na wypadek takiej samej liczby punktów decydują kolejno:
 • średnia punktów uzyskanych przez Wolontariusza w ramach oceny aktywności w wydarzeniach sportowych;
 • liczba wydarzeń w których wziął udział Wolontariusz;
 • liczba punktów uzyskanych w ramach oceny aktywności w wydarzeniach sportowych;
 • liczba punktów uzyskanych za pozyskanie nowych Wolontariuszy;
 • liczba punktów uzyskanych za inne wydarzenia związane z funkcjonowaniem i promocją CWS ML
 • losowanie przeprowadzone przez koordynatora CWS ML, w którym mogą wziąć udział osoby zainteresowane, tj. osoby o tej samej liczbie punktów, rywalizujące o miejsce w klasyfikacji.
  .

Zasady przyznawania punktów w ramach klasyfikacji ogólnej
System klasyfikacyjny opiera się na zasadzie zdobywania punktów za aktywność. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

 • 5-25 punktów za każde wydarzenie sportowe, w którym za pośrednictwem CWS ML weźmie udział Wolontariusz. Punkty są przyznawane przez koordynatora wolontariuszy z ramienia Klubu w ramach oceny Wolontariusza pod kątem pięciu kryteriów:
 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna (w tym w językach obcych),
 2. Praca w zespole,
 3. Kreatywność,
 4. Umiejętność organizacji i rozwiązywania problemów,
 5. Praca pod presją czasu.

Za każde z kryterium Wolontariusz może otrzymać 1-5 punktów. Karta oceny z przyznanymi punktami jest przekazywana do CWS ML nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia wydarzenia sportowego. W ramach klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte podczas wszystkich wydarzeń sportowych w jakich wziął udział Wolontariusz (w ramach danego okresu).

 • 5-25 punktów za każde wydarzenie związane z funkcjonowaniem i promocją CWS ML (targi, stoiska promocyjne, itp.), w którym za pośrednictwem CWS ML weźmie udział Wolontariusz. Punkty są przyznawane przez koordynatora wydarzenia z ramienia CWS ML według kryteriów wskazanych w pkt. 1. Za każde z kryterium Wolontariusz może otrzymać 1-5 punktów. W ramach klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte podczas wszystkich wydarzeń sportowych w jakich wziął udział Wolontariusz (w ramach danego okresu).
 • 5 punktów za zaliczenie organizowanego przez CWS ML szkolenia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy Wolontariusza oraz współpracy w grupie. Punkty przyznaje koordynator z ramienia CWS ML na podstawie list obecności ze szkolenia. Punkty przyznaje się w miesiącu zaliczenia szkolenia.
 • 5 punktów za zaliczenie organizowanego przez CWS ML szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Punkty przyznaje koordynator z ramienia CWS ML na podstawie list obecności ze szkolenia. Punkty przyznaje się w miesiącu zaliczenia szkolenia.
 • 5 punktów za kompletnie wypełniony profil wolontariusza na stronie internetowej CWS ML, tj. przekazanie do CWS ML swojego zdjęcia profilowego oraz krótkiego opisu Wolontariusza zajmującego od 5 do 20 zdań. Punkty przyznaje koordynator z ramienia CWS ML po uzupełnieniu całego profilu o wskazane elementy. Punkty przyznaje się w miesiącu przesłania do CWS ML zdjęcia i opisu.
 • 3 punkty za pozyskanie każdego nowego Wolontariusza, który spełni łącznie następujące warunki:
 1. zarejestruje się w bazie CWS ML jako Wolontariusz i w formularzu rejestracyjnym wskaże z imienia i nazwiska Wolontariusza polecającego, któremu mają zostać przyznane punkty;
 2. ukończy oba szkolenia (o których mowa w ust. 2.2. pkt. 3) i 4);
 3. weźmie aktywny udział w co najmniej jednym wydarzeniu o którym mowa w ust. 2.2. pkt. 1) i 2). Punkty przyznaje koordynator z ramienia CWS ML na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 2.2. potwierdzających spełnienie poszczególnych warunków. Punkty przyznaje się w miesiącu, w którym nowy Wolontariusz ostatecznie spełnił wszystkie warunki.

 .
Nagrody w klasyfikacji ogólnej

W ramach klasyfikacji ogólnej, system motywacyjny CWS ML przewiduje nagrody dla najaktywniejszych Wolontariuszy. Najaktywniejsi Wolontariusze to Ci, którzy w danym okresie uzyskali najwięcej punktów w klasyfikacji ogólnej. Nagrody się wzajemnie nie wykluczają i mogą się ze sobą łączyć.

1.Nagrody miesięczne

Co miesiąc 15% najaktywniejszych Wolontariuszy (nie więcej niż 15 osób) otrzyma SportKartę MOSiR z doładowaniem na 50zł, za pomocą której można korzystać z jednorazowych wstępów do następujących obiektów MOSiR:

 • Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia, ul. Łabędzia 4 w Lublinie;
 • Strefa H2O, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie;
 • Lodowisko Icemania, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie (w sezonie);
 • Aqua Lublin, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie;
 • FitGym Complex, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie;
 • Słoneczny Wrotków, ul. Osmolicka 5 w Lublinie (w sezonie);
 • Stok narciarski Globus SKI, ul. Zana w Lublinie.

Liczbę osób, które w danym miesiącu otrzymają nagrodę miesięczną ustala się jako 15% z liczby Wolontariuszy, którzy od 1 maja 2016 r. wzięli aktywny udział w co najmniej jednym wydarzeniu sportowym.
.

2. Nagrody kwartalne

W ramach nagród kwartalnych, dla najaktywniejszych 5 Wolontariuszy minionego kwartału przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci:
Miejsce 1 – sportowe nagrody rzeczowe o wartości 200zł
Miejsce 2 – sportowe nagrody rzeczowe o wartości 150zł
Miejsce 3 – sportowe nagrody rzeczowe o wartości 100zł
Miejsca 4-5 - sportowe nagrody rzeczowe o wartości 50zł
.

3. Nagrody półroczne

W ramach nagród półrocznych, 10 najaktywniejszych Wolontariuszy minionego półrocza będzie mogło wziąć udział w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym. Wyjazd letni odbędzie się w miesiącu wrześniu, natomiast wyjazd zimowy odbędzie się w miesiącu grudniu. Podczas wyjazdu odbędą się szkolenia o charakterze praktycznym (tematyka szkoleń zostanie ustalona przed każdym wyjazdem) oraz zajęcia integracyjne.
.

4. Nagrody roczne

W ramach nagród rocznych przewidziane są następujące formy gratyfikacji:

 • Wolontariusz Roku (1 miejsce) – 20-godzinny, indywidualny, intensywny kurs doszkalający z języka angielskiego, SportKarta doładowana na 500 zł
 • Miejsce 2 – 20-godzinny, indywidualny, intensywny kurs doszkalający z języka angielskiego, SportKarta doładowana na 300 zł
 • Miejsce 3 - 20-godzinny, indywidualny, intensywny kurs doszkalający z języka angielskiego , SportKarta doładowana na 200 zł
 • Miejsca 4-5 - SportKarta doładowana na 200 zł
 • Miejsca 6-7 - Nagroda rzeczowa o wartości 150 zł
 • Miejsca 8-10 - Nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

Ponadto, podczas spotkania podsumowującego, poza wręczeniem nagród rocznych przewidziane jest także wręczenie trzech nagród specjalnych (wartość ok. 200zł) za wyróżnienia przyznane przez koordynatora z ramienia CWS ML.

 .

Nagrody w klasyfikacji klubowej

W ramach klasyfikacji klubowej, każdy klub ma prawo ustalać własny harmonogram i sposób nagradzania Wolontariuszy. Informacje o nagrodach klubowych Wolontariusze otrzymają w poszczególnych Klubach.

.Facebook