Viagrę w Polsce

Dla klubu

współpraca
z wolontariuszem

Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

Dla prawidłowego funkcjonowania Klubu Sportowego niezbędne jest jego właściwe zarządzanie, które pozwoli wykorzystać optymalnie wszelkie posiadane zasoby, a w szczególności zasoby ludzkie i finansowe. O efektywnym funkcjonowaniu Klubu decydują 3 elementy:

Poniższa grafika obrazuje proces współpracy z Wolontariuszem sportowym:

PRZYGOTOWANIE OFERTY

Podstawą współpracy z wolontariuszem jest przygotowanie spójnego programu wolontariatu, którego podstawę stanowi opis stanowiska wolontariusza oraz wykaz jego obowiązków. Jest to jasna informacja dla kandydatów, czego się od nich oczekuje, jakie muszą mieć cechy i umiejętności, jak będzie wyglądać ich praca i jak mogą skorzystać z udziału w programie.

 

Pierwszym etapem współpracy z wolontariuszem jest opracowanie odpowiedniej i atrakcyjnej oferty dla kandydatów na wolontariuszy i publikacja ogłoszenia np. na stronie internetowej, na portalach społecznościowych, w prasie. Skutecznym narzędziem jest portal www.wolontariatsportowy.com, w którym organizacja zamieszcza informacje o prowadzonych akcjach rekrutacyjnych na wolontariuszy.

 

Odpowiednio sporządzona oferta musi:

 • być napisana zrozumiałym i prostym językiem,
 • być czytelna i jasna dla odbiorcy,
 • przyciągać uwagę,
 • dokładnie i obrazowo przedstawiać projekt,
 • zawierać korzyści wynikające z udziału w wolontariacie sportowym.

 

Zasady pozyskiwania wolontariuszy

 

Podstawowe kwestie, które należy poruszyć jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania potencjalnych wolontariuszy:

 • ilu wolontariuszy, do jakich zadań, gdzie i kiedy będzie potrzebować organizacja,
 • gdzie szukać osób o danym profilu, umiejętnościach, kwalifikacjach,
 • w jaki sposób zachęcić potencjalnych kandydatów do zaangażowania się w wolontariat,
 • jak będzie weryfikowana przydatność kandydatów do udziału w wolontariacie,
 • jakie czynniki będą decydować o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury,
 • ustalenie treści umowy o współpracy,
 • czynności, które należy podjąć, by w jak najkrótszym okresie przygotować nowego wolontariusza do działania w ramach organizacji.

Pozyskiwanie wolontariuszy to nie tylko poszukiwanie nowych osób angażujących się w działanie organizacji, ale również akcja marketingowa mająca wpływ na otoczenie.

AKCJA REKRUTACYJNA

Akcję rekrutacyjną należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, aby mieć czas na zapoznanie się z nowymi kandydatami, przeprowadzenie rozmów z każdym z nich, a także na szkolenia i spotkania organizacyjne.

 

Na skuteczność akcji rekrutacyjnej wpływają także takie czynniki, jak:

 • otwartość (brak krytycznej oceny wstępnej kandydatów),
 • uproszczona i jak najmniej uciążliwa rekrutacja,
 • zindywidualizowane podejście,
 • profesjonalizm rekrutacji i koordynatora ds. wolontariatu.

 

Przemyślany i wieloetapowy proces rekrutacji pozwoli na lepsze poznanie kandydatów na wolontariuszy i pozyskanie osób w pełni świadomych czekających ich zadań. Tym samym wyklucza się rolę przypadku podczas naboru wolontariuszy.

 

Etapy akcji rekrutacyjnej są następujące:

 1. publikacja informacji o rekrutacji:
  Ogłoszenie o spotkaniu rekrutacyjnym powinno zawierać informacje o:
 • instytucji prowadzącej nabór kandydatów na wolontariuszy (pełna nazwa, dane kontaktowe),
 • rodzaju poszukiwanych osób (dobrze zdefiniowany adresat ogłoszenia, grupa docelowa)
 • celu spotkania (atrakcyjny dla odbiorcy, przyciągający uwagę, zachęcający do udziału),
 • miejscu spotkania (najlepiej łatwy do odnalezienia punkt, znane miejsce); pomocniczo można dodać mapkę dojazdu lub opisać dojazd,
 • terminie spotkania (jak najbardziej dostępny, szczególnie z myślą o osobach uczących się lub pracujących).

 

Istotnym aspektem jest forma i język ogłoszenia, który musi być dostosowany do potencjalnych odbiorców oferty. Inaczej bowiem należy zwracać się do młodzieży, inaczej do osób starszych.

 

Ważne jest wykorzystanie jak największej ilość kanałów dotarcia do potencjalnych wolontariuszy, odpowiednio dobranych do grupy docelowej.

 1. spotkanie rekrutacyjne:
  Pierwsze spotkanie z kandydatami na wolontariuszy w dużym stopniu zdecyduje o ich wizji organizacji i wpłynie na dalszą chęć udziału w programie. Podczas spotkania kandydaci na wolontariuszy otrzymują materiały informacyjne o organizacji sportowej. Należy również omówić charakter pracy a także regulacje prawne dotyczące wolontariatu oraz zawartość porozumienia o współpracy z wolontariuszem.

 

Podczas spotkania wolontariusz powinien usłyszeć kilka istotnych pytań, które pomogą organizacji podjąć decyzję dotyczącą jego rekrutacji i przydziału, np.:

 • Czy zna specyfikę organizacji sportowej, a także propagowane przez związek cele i wartości?
 • Dlaczego jest zainteresowany działaniem w wolontariacie sportowym?
 • Czy posiada wcześniejsze doświadczenie w pracy w charakterze wolontariusza?
 • Ile czasu może poświęcić na pracę w wolontariacie sportowym?
 • Jakie kandydat ma oczekiwania z tym związane?
 • Czy posiada jakieś szczególne zainteresowania, hobby? Czy posiada doświadczenie pomocne do wykonywania danej pracy?
 1. indywidualne rozmowy z kandydatami na wolontariuszy:
  Do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z kandydatami najlepiej zaangażować doświadczonych wolontariuszy, którzy dysponują odpowiednim podejściem i będą potrafili wyłonić osoby z odpowiednimi cechami charakteru. Warto również ujednolicić scenariusz rozmowy rekrutacyjnej, co usprawni proces rekrutacji i niewątpliwie skróci jego czas.
DOBRE PRAKTYKI

Wolontariat sportowy sam w sobie jest dobrą praktyką, zarówno podczas organizacji wydarzeń i zawodów sportowych, jak też w bieżącej działalności akademickich klubów sportowych oraz centrów wolontariatu. Współpraca z wolontariuszami to przede wszystkim budowanie relacji, odpowiedzialności za drugą osobę, zapewnienie odpowiednich warunków, bezpieczeństwa oraz przestrzeni do rozwoju osobistego.

 

Przedstawiony poniżej model współpracy organizacji sportowych z wolontariuszami oparty jest na dobrych praktykach i będzie miał ogromny wpływ na organizację i funkcjonowanie centrów wolontariatu.

 

 • Przygotowanie stanowiska pracy dla wolontariusza oraz określenie jasnych zasad współpracy i przejrzystego zakresu obowiązkówzanim wolontariusz rozpocznie działanie w organizacji, należy zapoznać go ze specyfiką pracy.
 • Zapoznanie z misją i celami działania organizacji – zaangażowanie wolontariusza w pracę w organizacji będzie w dużym stopniu zależało od jego związania z misją i celami działania.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy – różnorodność metod szkoleniowych oraz trenerów podniesie atrakcyjność szkoleń a także wpłynie na ich efektywność. Szkolenia dla wolontariuszy są dobrą praktyką, ze względu na zapewnienie jednolitego standardu działania we wszystkich akademickich klubach sportowych.
 • Wyznaczenie okresu próbnego – daje to możliwość podjęcia decyzji o dalszym zaangażowaniu wolontariusza, np. poprzez zorganizowanie „testowego” wydarzenia sportowego, na którym wolontariusze będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, i zapoznania się ze specyfiką zadań,
 • Delegowanie zadań i obowiązków zgodnych z umiejętnościami wolontariusza, nabytym doświadczeniem, jak również preferencjami i zainteresowaniami – stanowi to dużą szansę na osobisty rozwój wolontariusza. Istotne jest odnalezienie w organizacji sportowej „swojego miejsca” przez wolontariusza i jego koncentracja na jak najlepszym wykonaniu określonych zadań.
 • Egzekwowanie wymagań i nadzór nad pracą wolontariusza – niezależnie od dobrowolnego i nieodpłatnego charakteru współpracy, wolontariusz ma przydzielone obowiązki, za których przestrzeganie odpowiada osobiście. Jest to gwarancja prawidłowego funkcjonowania grupy oraz realizacji założeń.
 • Ocena pracy wolontariuszy – koordynator powinien dokonywać stałej ewaluacji działań wolontariusza i podsumowywać jego pracę na koniec każdego okresu współpracy.

Podstawą dobrych relacji jest tworzenie partnerskich stosunków wolontariuszy z pracownikami organizacji, zapraszanie ich na spotkania pracownicze oraz informowanie o planach organizacji. Ważne jest również jest organizowanie spotkania podsumowującego i nagradzającego z udziałem stałego personelu, wolontariuszy, członków organizacji i innych ważnych dla organizacji osób. Dobrą praktyką będzie również ciągłe podnoszenie kompetencji koordynatorów wolontariuszy, poprzez przeprowadzenie dla nich szkoleń, szczególnie w zakresie zarządzania wolontariuszami.

.

Na co zwracać uwagę podczas współpracy z wolontariuszami?

 • Poszanowanie praw wolontariusza,
 • Skuteczną komunikację pomiędzy organizacją a wolontariuszem,
 • Zapewnienie wsparcia ze strony koordynatora,
 • Przyjazną atmosferę i utrzymanie dobrych relacji z wolontariuszami,
 • Możliwe zagrożenia podczas pracy z wolontariuszami.
MOTYWOWANIE

Motywowanie wolontariuszy jest szczególnie ważne w momencie przyjmowania wybranych osób do zespołu organizacji, kiedy są jeszcze nowi i nie wiedzą do końca, co, jak i kiedy mają robić. Należy tu znów podkreślić, by zadania powierzone wolontariuszowi były zgodne z jego umiejętnościami, zdolnościami i predyspozycjami, a także odpowiadały jego zainteresowaniom i preferencjom.

 

O nagrodach nie można zapominać – jakkolwiek wolontariusz może się utożsamiać z organizacją, to mimo wszystko czasem może brakować mu sił, dlatego zadaniem koordynatora jest nagradzanie wolontariuszy na bieżąco. Forma nagradzania wolontariusza powinna być proporcjonalna do jego osiągnięć. Należy również unikać motywacji negatywnej.

 

Rola nagradzania:

 • wzmacnia stopień zaangażowania wolontariuszy w wykonywaną pracę,
 • przyczynia się do wzrostu poczucia odpowiedzialności i skoncentrowania na obowiązkach,
 • zwiększa poczucie własnej wartości u wolontariusza oraz satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • posiada pozytywny wpływ na miłą atmosferę w pracy.

 

Przykładowe sposoby pozytywnej motywacji wolontariuszy:

 • pochwały i wyróżnienia,
 • spotkania integracyjne z udziałem wolontariuszy, koordynatora i działaczy organizacji, np. grill, kręgle,
 • wzmianki na temat działań wolontariuszy na stronie internetowej organizacji,
 • spotkania podsumowujące dany etap pracy, z wyróżnieniem najbardziej zaangażowanych osób, wręczeniem drobnych upominków, dyplomów dla wolontariuszy itp,
 • przygotowanie skrzynki na opinie i sugestie wolontariuszy,
 • pamiętanie o urodzinach wolontariusza,
 • oferowanie nowych możliwości rozwoju w ramach wolontariatu, rozszerzanie zakresu obowiązków wolontariusza itd.,
 • przekazywanie wolontariuszom pochwał od odbiorców ich pomocy,
 • przygotowanie odznak i koszulek z logiem organizacji,
 • wspólne obchody Dnia Wolontariusza 5 grudnia.
 • włączanie wolontariuszy w proces decyzyjny organizacji.
ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

Zakończenie współpracy z wolontariuszem jest równie istotne jak poprzednie etapy współpracy. Kończąc współpracę z wolontariuszem, nie zapominajmy o podziękowaniu i podsumowaniu całego jego dorobku.

 

Oto garść wskazówek, jakimi należy się kierować podczas zakończenia współpracy z wolontariuszem:

 • wszystkie czynności podczas zakończenia współpracy powinny być przeprowadzane profesjonalnie, serdecznie i we wzajemnym poszanowaniu, nawet jeśli pożegnanie z wolontariuszem będzie nacechowane negatywnymi emocjami,
 • należy poprosić wolontariusza o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, będącej wskazówką podczas dalszej współpracy z wolontariuszami w organizacji,
 • na zakończenie współpracy należy wyrazić podziękowanie za współpracę a także wystawić certyfikat, potwierdzenie udziału bądź list referencyjny dla wolontariusza.

Facebook